top of page

Verksamhetspolicy

Acudoc Fysiologlab utvecklas ständigt och planmässigt för att kunna leverera trygga, högkvalitativa och säkra arbetsmetoder inom diagnostik av hjärta, lungor samt blodkärl.

 

Acudoc Fysiologlab säkerställer upprätthållande av tystnadsplikt, opartiskhet och förtroende på alla nivåer i organisationen samt förbinder sig att följa bindande krav. (Lagstiftning och avtal.)

 

Vi arbetar aktivt med en hållbar utveckling genom att stärka miljömedvetenhet hos medarbetare och intressenter. En omsorgsfull och regelbunden inventering av inköp samt förbyggande av skadliga utsläpp och en effektiv resursförbrukning bidrar till att minimera vår negativa miljöpåverkan.

 

Vi arbetar även systematiskt med att säkerställa en god och säker arbetsmiljö som skall uppfattas som trygg, utvecklande samt stimulerande för alla medarbetare.

 

Medarbetarna skall besitta hög kompetens för sina arbetsuppgifter.

 

Hög kompetens byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet kombinerat med ett systematiskt förbättringsarbete med syfte att förebygga risker, arbetsrelaterad ohälsa, brister i kvalité och negativ miljöpåverkan, bidrar till att skapa mervärde åt våra patienter samt medarbetare.

 

Syftet med ledningssystemet för kvalitet och miljö är att säkerställa ovanstående.

 

Kliniken åtar sig att utveckla ledningssystemet för kvalitet och miljö och fortlöpande förbättra dess effektivitet.

 

Verksamhetschef

Acudoc Fysiologlab

bottom of page